กรีนฟี


อัตราค่าใช้บริการ

ราคาปกติ

  ราคาปกติ
1 วันธรรมดา (อังคาร - ศุกร์) ค่ากรีนฟีท่านล่ะ 1,200 บาท
2 วันหยุด (เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่ากรีนฟีท่านละ 1,700 บาท


ราคาโปรโมชั่น

  ราคาปกติ
อัตราค่ากรีนฟี / บาท
ประเภท   ต่อรอบ ต่อรอบ
วันธรรมดา 18  หลุม 9 หลุม
1 Walk In, Guest - - -
2 Walk In หลังเวลา 10.30 น. - - -
3 VIP (บัตรทอง, บัตรอ่อน) 500 250 350
4 Special Green Fee - - -
5 สมาชิกชมรมกอล์ฟไดนานตี้ฯ 400 250 350
6 เยาวชน 350 250 350
7 VIP, Golf Card ราคาตามบัตร 250 350
8 โปรกอล์ฟ 300 200 300
9 VIP, Golf Card 400 ฟรี ฟรี

  อัตราค่ากรีนฟี / บาท
ประเภท   ต่อรอบ ต่อรอบ
วันธรรมดา 18  หลุม 9 หลุม
1 Walk In, Guest 1,500 500 800
2 Walk In หลังเวลา 10.30 น. 900 500 800
3 VIP (บัตรทอง, บัตรอ่อน) 600 400 600
4 Special Green Fee 850/900/1,000 500 800
5 สมาชิกชมรมกอล์ฟไดนานตี้ฯ 900 500 700
6 เยาวชน 700 400 600
7 VIP, Golf Card ราคาตามบัตร 400 700
8 โปรกอล์ฟ 450 400 450
9 VIP, Golf Card 400 ฟรี ฟรี


Contract Rate

  ปรเภท ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ
18 หลุม 27  หลุม 36 หลุม
1 วันธรรมดา..ราคาปกติ 1,200 - 600 900
2 วันหยุด .....ราคาปกติ 1,700 1,000 - 1,600

กรณีแข่งขันโดย ที-ออฟ เป็นกลุ่ม

  รายการ ราคาวันธรรมดา ราคาวันหยุด
1 ปิดสนามครึ่งวัน 65,000 - 80,000 145,000 - 180,000
2 ปิดสนามเต็มวัน 100,000 200,000
3 ชมรมกลุ่มย่อย 30 - 50 ท่าน 400 650
4 ชมรมกลุ่มย่อย 51 - 80 ท่าน 350 600
5 ชมรมกลุ่มย่อย 81 - 120 ท่าน 300 600

สนามไดนาสตี้กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ หยุดทุกวันจันทร์
ยกเว้นวันจันทร์นั้นตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ สนามจึงเปิดให้บริการ

เรื่อง : กฎระเบียบการเช่าและใช้รถกอล์ฟ


เรียน : ท่านนักกอล์ฟผู้ทรงเกียรติทราบ

1. ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
2. ในกรณีที่นักกอล์ฟยินยอมให้แคดดี้เป็นผู้ขับ หากเกินความเสียหายขึ้น
นักกอล์ฟเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. นักกอล์ฟจะต้องปฏิบัติตามกฎของสนามอย่างเคร่งครัด
4. ทางบริษัทอนุญาตให้ขึ้นรถกอล์ฟได้คันละ 4 คน รวม แคดดี้
5. กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับรถกอล์ฟ อัตราค่าเสียหายที่ทางบริษัทกำหนดไว้
อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ทางบริษัทฯไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   
  ประกาศใช้ตั้้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 และให้พนักงาน ที่ร่วมงานทุกฝาย ให้ตระหนักถึงการบริการให้ลูกค้าถึงพอใจที่สุด